Dynastia Jagiellonów - przedstawiciele i ocena panowania

Dynastia Jagiellonów to dynastia panująca na Litwie (1377-1401), w Polsce (1386-1572), na Węgrzech (1440-1444 i 1490-1526) i w Czechach (1471-1526).

Dynastia Jagiellonów - historia

Początek dynastii Jagiellonów dał Władysław Jagiełło, który był synem Olgierda Giedyminowicza. Najpierw objął tron wielkiego księcia litewskiego, a następnie, po poślubieniu Jadwigi Andegaweńskiej w 1386 r., został królem Polski. 

W 1440 r. Jagiellonowie zasiedli na tronie węgierskim, ale trwało to zaledwie 4 lata, gdyż Władysław Warneńczyk zginął w bitwie pod Warną, którą stoczył z Turkami. Władysław Jagiellończyk objął panowanie w Czechach (1471 r.) i na Węgrzech (1490 r.), dając początek nowej linii Jagiellonów, która wymarła w 1526 r. po śmierci Ludwika Jagiellończyka w bitwie pod Mohaczem.

Reklama

Ostatnim Jagiellonem był Zygmunt August. W 1569 r. zjednoczył on Litwę i Polskę w Rzeczypospolitą Obojga Narodów w 1569 r. Zmarł w 1572 r. nie doczekawszy się potomstwa. Tym samym dynastia  Jagiellonów wygasła. 

Wdowa po Zygmuncie Auguście wywierała istotny wpływ na wydarzenia polityczne w kraju, doprowadzając m.in. do wyboru na króla Polski w 1587 r. Zygmunta III Wazy, będącego synem Katarzyny Jagiellonki.

Dynastia Jagiellonów - królowie Polski

Królami Polski z dynastii Jagiellonów byli: Władysław II Jagiełło (panował w latach 1386-1434), Władysław III Warneńczyk (1434-1444), Kazimierz IV Jagiellończyk (1447-1492), Jan I Olbracht (1492-1501), Aleksander Jagiellończyk (1501-1506), Zygmunt I Stary (1507-1548), Zygmunt II August (1530/1548-1572).

Dynastia Jagiellonów - ocena panowania

Panowanie Jagiellonów to okres przemian społecznych, politycznych i kulturalnych. W tym czasie w Polsce ukształtowało się społeczeństwo stanowe. Zakończenie konfliktu z Zakonem Krzyżackim i odzyskanie Gdańska spowodowały rozwój handlu oraz rolnictwa, a także większych miast, takich jak Gdańsk, Toruń, Kraków, Lublin.

Panowanie Jagiellonów to także wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Jagiellonowie byli jedną z największych i najbardziej znaczących dynastii w Europie.


Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski

Zobacz również