Kazimierz Wielki - życie i panowanie

Kazimierz Wielki był królem Polski w latach 1333-1370. Było ostatnim Piastem na tronie polskim.

Kazimierz Wielki urodził się 30 kwietnia 1310 r. w Kowalu. Był synem Władysława Łokietka i Jadwigi Bolesławówny.

26 maja 1331 r. został mianowany przez ojca namiestnikiem Wielkopolski, Sieradza i Kujaw. W tym czasie uczestniczył w wyprawach przeciwko Krzyżakom. Po śmierci Władysława Łokietka Kazimierz Wielki został koronowany na króla Polski 25 kwietnia 1333 r.

Reklama

 Obejmując władzę, Kazimierz Wielki miał niezwykle trudne zadanie. Polska skonfliktowana była ze swoimi sąsiadami - Krzyżakami zajmującymi Kujawy, ziemię dobrzyńską i Gdańsk oraz Janem Luksemburczykiem, królem Czech - prawowitym królem Polski.

Kazimierz Wielki - polityka terytorialna

Aby zażegnać konflikt polsko-czeski Kazimierz Wielki doprowadził do zjazdu w Wyszehradzie. Odkupił na nim prawa do korony polskiej od Jana Luksemburczyka za kwotę 20 tys. kop groszy praskich. Trwający przed sądem papieskim proces polsko-krzyżacki zakończył się wyrokiem nakazującym zwrócić wszystkie ziemie polskie, jakie zagrabił zakon krzyżacki. Mediacje z Krzyżakami doprowadziły do zawarcia w 1343 r. pokoju w Kaliszu. Polska odzyskiwała ziemię dobrzyńską i Kujawy, Pomorze pozostawało przy Krzyżakach.

Kazimierz Wielki podjął także działania na wschodzie. w 1340 r. wyruszył na Ruś Halicką, gdzie przez wiele lat walczył o panowanie z Tatarami i Litwinami. W 1366 r. uzyskał dla Polski całą Ruś Halicką i część Włodzimierskiej.

Kazimierz Wielki zapewnił także polskie panowanie na zachodzie, zawierając układ z zachodniopomorskimi książętami oraz doprowadzając do hołdu panów von Osten władających Sanokiem i Drezdenkiem.

W wyniku prowadzonej przez Kazimierza Wielkiego polityki obszar Polski powiększył się dwukrotnie w stosunku do panowania Władysława Łokietka.

Kazimierz Wielki - polityka wewnętrzna

Kazimierz Wielki rozwijał osadnictwo i dbał o rozwój dużych miast. W celu ujednolicenia polskiego prawodawstwa wydał w Wiślicy statut dla Małopolski, a w Piotrkowie - dla Wielkopolski. Utworzył Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego dla miast w Krakowie.

Panowanie Kazimierza Wielkiego przyniosło rozwój gospodarki, wzrost zamożności mieszczan, rozwój szkolnictwa. Wyrazem znaczenia Polski na arenie międzynarodowej był zjazd monarchów w Krakowie w 1364 r.


Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski

Zobacz również

  • ​Linia Curzona to określenie linii demarkacyjnej wojsk polskich i bolszewickich zaproponowanej w 1920 r. przez George’a Curzona. więcej