Kodeks Napoleona - postanowienia i znaczenie

Kodeks Napoleona został przyjęty w 1804 r. Był pierwszym cywilnym kodeksem epoki kapitalizmu zrywającym z feudalnymi zasadami.

Kodeks Napoleona - geneza

Rozwój szkoły prawa natury w XVII i XVIII w. wiązał się z rozwojem racjonalizmu. Postulowano tworzenie prawa poprzez rozum i doświadczenie, nie opierając się na prawie zwyczajowym i dotychczasowych autorytetach. Wystąpienia przeciwko monarchii dały podstawy stworzenia publicznych prawa podmiotowych jednostki, a także prawa publicznego. 

Szkoła prawa natury postulowała również rozwój prawa sądowego. Zwieńczeniem podjętych reform stało się przyjęcie pięciu kodeksów: kodeksu cywilnego z 1804 r., kodeksu procedury cywilnej z 1806 r., kodeksu handlowego z 1807 r., kodeksu postępowania karnego z 1808 r., kodeksu karnego z 1810 r.

Reklama

Kodeks Napoleona - postanowienia

Idea kodyfikacji prawa cywilnego pojawiła się na początku rewolucji. Przyjęty w 1804 r. kodeks Napoleona był pierwszym na świecie kodeksem prawa cywilnego epoki kapitalizmu. Do jego najważniejszych postanowień zaliczyć należy zerwanie z ograniczeniami prawa feudalnego i nierównością poszczególnych stanów społeczeństwa. 

Pomimo swojej innowacyjności, kodeks Napoleona nie zerwał ze wszystkim dotychczas obowiązującymi przepisami. Prawo małżeńskie odnosiło się wprost do prawa kanonicznego, choć instytucja małżeństwa stała się całkowicie świecka, oderwana od religii. Prawo zobowiązań częściowo odnosiło się do prawa rzymskiego oraz francuskiego prawa zwyczajowego.

Kodeks Napoleona składał się z trzech ksiąg: księga I - O osobach, księga II - O majątkach i różnych rodzajach własności, księga III - O różnych sposobach nabywania własności. Księgi dzieliły się na tytuły.

Kodeks Napoleona - znaczenie

Kodeks Napoleona stanowi jedną z najlepszych kodyfikacji w historii prawa dzięki zwięzłym i jasnym sformułowaniom w nim użytym. Miał wpływ na rozwój prawa w innych krajach. 

Zgodnie z francuskim wzorcem przyjęto podział zbioru praw na 4 kodeksy - prawa cywilnego, prawa karnego, procedury karnej i procedury cywilnej. Kodeks Napoleona został wprowadzony w większości krajów zależnych od Francji, m.in. w  Księstwie Warszawskim.


Artykuł pochodzi z kategorii: Historia świata

Zobacz również