​Jak napisać bibliografię maturalną?

Spośród wszystkich zagadnień dotyczących egzaminu ustnego, uczniów zwykle najbardziej niepokoi jego strona formalna. Pierwszym problemem, przed jakim staje zdający jest kwestia dotycząca tego, jak napisać bibliografię maturalną.

Czym jest bibliografia, czym bibliografia maturalna?

Sama bibliografia oznacza spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów i innych tego typu źródeł) uporządkowany według określonych kryteriów, który zawiera najważniejsze informacje o każdej z zawartych w nim pozycji. Bibliografia maturalna jest jednak szczególnym typem tego spisu. Określa się ją jako załącznikową. Dlatego określa się ją inaczej literaturą przedmiotu lub wykazem źródeł. 

Taka bibliografia zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy - uwzględnia się tu zarówno dokumenty cytowane, jak i tylko związane z tematem. Bibliografię maturalną sporządza się, by ukazać warsztat naukowy wykonanej pracy. Pozwala ona komisji ocenić znajomość przedstawianej tematyki oraz oryginalność pracy. 

Reklama

Bez względu na to, do czego stanowi załącznik, jest dla czytelnika źródłem informacji o innych opracowaniach na dany temat. Bibliografię zwykle umieszcza się na końcu pracy. Na maturze ustnej jest ona zawarta na kartce, którą posiada komisja lub komisja i zdający - w zależności od liczby dostarczonych przez ucznia egzemplarzy. Bibliografię oddaje się najpóźniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego.

Jak napisać bibliografię maturalną? - praktyczne wskazówki

By poprawnie napisać bibliografię maturalną, należy pamiętać o tym, że:

- powinna być ona ułożona w kolejności alfabetycznej - w tym zarówno literatura przedmiotu, jak i podmiotu,

- każda z tych części z wyłączeniem nagłówków musi mieć formę listy numerowanej,

- wszystkie przypisy muszą być konsekwentne w stosowanej interpunkcji - jakkolwiek norma nie narzuca znaku interpunkcyjnego, jeśli wybierze się np. przecinek, należy stosować go konsekwentnie,

- literatura podmiotu - zawrzeć w niej należy te teksty, które stanowią przedmiot tematu, obowiązkowo traktowane winny być one jako całość. Jeżeli temat prezentacji maturalnej dotyczy dziedziny z korespondencji sztuk, to w obrębie literatury podmiotu zawiera się najpierw utwory literackie w układzie alfabetycznym, a następnie podobnie malarstwo, również w układzie alfabetycznym,

- literatura przedmiotu - w przypadku tekstów pomagających zrozumieć literaturę podmiotu, czyli np. artykułów teoretycznoliterackich, opracowań, można odwoływać się zarówno do całych artykułów czy rozdziałów, jak i fragmentów. W tym ostatnim wypadku na końcu przypisu umieszcza się numery stron, na których znalazło się pomocne odniesienia do literatury podmiotu,

- tytuły książek oznacza się kursywą, tytuły czasopism bierze się w cudzysłowie,

- w bibliografii umieszcza się wyłącznie teksty, z których się rzeczywiście korzystało!

- w bibliografii należy korzystać tylko z legalnych, niełamiących praw autorskich źródeł (ostrożnie ze źródłami internetowymi!)

Opis bibliograficzny książki

Opis bibliograficzny książki zapisuje się w linii ciągłej - od marginesu do marginesu. Zawierać on powinien następujące elementy: nazwisko, imię autora, tytuł, wydanie, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, numer ISBN. Numeru ISBN nie przedziela się na 2 linijki (cały musi być w jednej linii), w opisie książki autora obcojęzycznego należy podać nazwisko tłumacza.

Tylko jeżeli mamy do czynienia z wydaniem pierwszym bądź nie ma informacji, z którym wydaniem pracujemy, pomijamy ten element opisu. Informacji potrzebnych do sporządzenia opisu bibliograficznego szukamy:

- w książkach - na karcie tytułowej lub jej odpowiedniku,

- w dokumentach elektronicznych: na ekranie, na którym wyświetlony jest tytuł, jeśli brak takiego ekranu, dopuszcza się przejmowanie danych z dokumentacji towarzyszącej lub opakowania,

- dla taśm magnetofonowych i taśm magnetycznych - etykieta na dokumencie dźwiękowym, okładka lub opakowanie.

Opisy bibliograficzne dla poszczególnych typów książek - przykłady

W zależności od tego, z jakim typem tekstu mamy do czynienia, opisy bibliograficzne wykonujemy w następujący sposób:

- opis bibliograficzny książki: Nazwisko imię. Tytuł. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Numer ISBN. Ewentualna wersja skrócona opisu: Nazwisko imię (dopuszczalna pierwsza litera) autora. Tytuł. Oznaczenie wydania. Rok wydania. ISBN

- opis bibliograficzny fragmentu książki: Autor. Tytuł . Wydanie. Numeracja części. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania. ISBN. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (s. 13, 17 lub s. 1-5)

- opis bibliograficzny pracy zbiorowej: Nazwisko i imię autora. Tytuł artykułu. W: Odpowiedzialność główna dokumentu macierzystego. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Rok. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego

- opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: Autor artykułu. Tytuł. "Tytuł czasopisma" rok wydania, numer czasopisma, numery stronic

- opis bibliograficzny recenzji: Autor książki recenzowanej. Tytuł książki. Miejsce wydania, rok wydania. Rec.: Autor recenzji. Tytuł recenzji. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numer strony

- opis bibliograficzny wywiadu: Nazwisko Imię udzielającego wywiadu. Tytuł artykułu. Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego. "Tytuł czasopisma" rok wydania, numer czasopisma, strony

- opis bibliograficzny strony internetowej: Nazwisko Imię. Tytuł artykułu [online]. Miejsce publikacji: Instytucja sprawcza, data publikacji [jeśli brak to: dostęp, data dostępu]. Dostępny w Internecie: adres strony

- opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego: Odpowiedzialność główna (Autor). Tytuł Typ nośnika. Wydanie. Miejsce wydania. Wydawca. Data wydania. Data aktualizacji/nowelizacji. Data dostępu (element obowiązkowy dla dokumentów  dostępnych online; nieobowiązkowy dla pozostałych). Warunki dostępu (element obowiązkowy dla dokumentów dostępnych online; nieobowiązkowy dla pozostałych). Numer znormalizowany. Typ nośnika elektronicznego należy podawać w nawiasach kwadratowych po tytule. Zaleca się stosowanie następujących określeń lub ich odpowiedników: [online] [CD-ROM] [DVD] [taśma magnetyczna] [kaseta VHS]

- opis bibliograficzny dokumentu muzycznego: Odpowiedzialność główna. Tytuł Typ nośnika. Wydanie. Miejsce wydania. Wydawca. Data wydania.

- opis bibliograficzny filmu: Tytuł filmu [film]. Reż. Imię Nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji: Nazwa, rok produkcji. Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS)

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Matura

Więcej na temat:

Zobacz również

  • Matura 2016: Historia muzyki, arkusz CKE

    Maturalne popołudnie należało dziś do historii muzyki. Ponad 400 uczniów z całego kraju, o 14:00 podeszło do egzaminu z tego przedmiotu. Poniżej publikujemy arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej... więcej