Matura 2011: Arkusze i rozwiązania z geografii - poziom podstawowy

Publikujemy proponowane przez naszych ekspertów rozwiązania.

Zdjęcie

/poboczem.pl
/poboczem.pl
Poniżej publikujemy zaproponowane przez naszych ekspertów, nieoficjalne rozwiązania. Odpowiedzi są dodawane na bieżąco, pamietajcie o odświeżaniu strony!

GEOGRAFIA - POZIOM PODSTAWOWY (ROZWIĄZANIA)

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 2. (1 pkt)

Zapisz wartości wysokości podanych obiektów wraz z jednostkami (m lub m n.p.m.).

Wysokość bezwzględna Źródła Maryjnego (B2)...680 m n.p.m........

Wysokość względna szczytu wzniesienia Jaworzyna (G6) w stosunku do Przełęczy Cisowej

(H5)....59 m........................

Zadanie 3. (1 pkt)

Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytami gór Jaworzyna (G6) i Cisowa Grapa (H5). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km. Zapisz obliczenia.

Odległość na mapie wynosi 5,8 cm.

Skala 1:50 000 to jest 1 cm - 500 m

Odległość w terenie 5,8*500m = 2900 m

Odległość w terenie 2,9 km

Zadanie 4. (1 pkt)

Podaj dwie przyrodnicze cechy rezerwatu Buczyna na Zasolnicy (E2/E3).

1. Rezerwat jest lasem bukowym

2. Położony jest na wzgórzu o ekspozycji południowo-wschodniej

Zadanie 5. (2 pkt)

Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia spośród podanych w nawiasach, tak aby opis trasy podróży samochodem z hotelu Odys (D8) do parkingu przy dolnej stacji kolei linowo-terenowej na Żar (F5) był prawdziwy.

Z hotelu jedziemy wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego drogą (asfaltową / gruntową) .......droga asfaltową..... . Przed miejscowością Czernichów mijamy położoną po prawej stronie zaporę, która spiętrza wody Jeziora (Międzybrodzkiego / Żywieckiego) ........Żywieckiego......... . Przez miejscowość Czernichów jedziemy (prawym / lewym) ......lewym..... brzegiem Soły. W przysiółku Do Toczka po przekroczeniu mostu skręcamy w prawo i po około 300 m dojeżdżamy do skrzyżowania, przy którym stoi kościół i (restauracja / kawiarnia) .........restauracja...... . Dalej - aż do przystanku autobusowego - jedziemy w kierunku (SW / NE) ....NE........ . Za przystankiem skręcamy w lewo i drogą prowadzącą serpentynami dojeżdżamy do celu podróży.

Zadanie 6. (1 pkt)

Podaj trzy funkcje, które pełnią sztuczne jeziora na górskich rzekach.

1. Retencyjne

2. Rekreacyjne

3. Energetyczne

Zadanie 7. (1 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego na obszarze przedstawionym na mapie lasy zmniejszają zagrożenie powodziowe.

Lasy mają większą retencję niż np. tereny rolnicze dzięki czemu działają przeciwpowodziowo. ponadto w terenach górzystych częste są gwałtowne opady, które powodują spływy powierzchniowe, a dzięki lasom sytuacje takie są rzadziej spotykane.

Zdjęcie

/
/

Do każdego zjawiska astronomicznego dobierz miejsce, w którym zjawisko to występuje podczas oświetlenia Ziemi przedstawionego na rysunku. Nazwy miejsc wybierz spośród podanych poniżej.

Miejsca:

A. obszar od koła podbiegunowego północnego do bieguna północnego

B. punkt podsłoneczny na zwrotniku Raka

C. punkt podsłoneczny na zwrotniku Koziorożca

D. obszar od koła podbiegunowego południowego do bieguna południowego.

Górowanie Słońca w zenicie - B

Występowanie dnia polarnego - A

Zadanie 9. (2 pkt)

Podaj trzy cechy klimatu Polski potwierdzające jego przejściowy charakter.

1. Występowanie 4 pór roku (lato, jesień, zima, wiosna)

2. Napływ różnych mas powietrza (arktyczne, zwrotnikowe itp.).

3. Wpływ wiatru na wielkość opadów.

Zadanie 10. (2 pkt)

Na klimatogramach stacji meteorologicznych oznaczonych literami A, B, C, D przedstawiono roczny przebieg średnich miesięcznych temperatur powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych.

a) Podaj literę, którą oznaczono stację położoną w klimacie:

Reklama

umiarkowanym morskim - B

podbiegunowym - C

b) Uzupełnij zdania, wpisując litery, którymi oznaczono właściwe stacje.

Roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 15 °C na stacji B

Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje na stacji D

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia spośród podanych w nawiasach, tak aby opis pogody był zgodny z przedstawioną mapą synoptyczną.

Zarówno Norwegia, jak i Grecja znajdują się w strefie oddziaływania (niżu / wyżu)

.......niżu.........., ale ciśnienie atmosferyczne w Norwegii jest (niższe / wyższe)

....niższe....... niż w Grecji. Nad północną częścią Wielkiej Brytanii przemieszcza się

front atmosferyczny (ciepły / chłodny) ....ciepły... . W Europie Zachodniej

na Półwyspie Bretońskim niebo jest (bezchmurne / zachmurzone) ......zachmurzone.... .

Zakładając dotychczasowy kierunek napływu mas powietrza w środkowej części Hiszpanii,

można prognozować, że temperatura w najbliższym czasie w Madrycie (spadnie / wzrośnie)

....wzrośnie.. .

Zadanie 12. (1 pkt)

Uzupełnij zdanie, wpisując nazwy mórz.

Obszar Polski należy do zlewisk trzech mórz: Morza Bałtyckiego oraz Morza Czarnego i Północnego

Zadanie 13. (3 pkt)

a) Podaj dwie cechy przyrodnicze Morza Bałtyckiego sprzyjające kumulacji

Słaba wymiana wód z Morzem Północnym,

Falowanie wiatrowe, które doprowadza i przemieszcza zanieczyszczenia

b) Zaproponuj trzy działania, jakie należy podejmować, aby ograniczyć zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego.

) Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń z przemysłowych i komunalnych dostarczanych przez rzeki.

Ograniczenie żeglugi.

Ograniczenie użycia nawozów sztucznych na polach.

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 18. (2 pkt)

W wielu krajach słabo rozwiniętych w wyniku migracji gwałtownie rośnie liczba ludności dużych miast.

Wymień trzy negatywne konsekwencje gwałtownego wzrostu liczby ludności w miastach krajów słabo rozwiniętych.

a) przeludnienie, a przez to niedostosowanie warunków bytowych, obniżenie standardu życia

b) zwiększone bezrobocie

c) wzrost przestępczości i zachowań patologicznych

Zadanie 19. (2 pkt)

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu i własnej wiedzy.

Pokolenie 50+ to zmarnowany potencjał czy szansa dla polskiego rynku pracy? Niekorzystne skutki zmian demograficznych, oprócz postępującej globalizacji i rozwoju technicznego, są jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi Polska. Przybywa emerytów oraz osób, które zbliżają się do wieku emerytalnego. Spada liczebność najmłodszych pokoleń. Spadek liczebny populacji oraz starzenie się społeczeństwa będą odgrywać kluczową rolę w funkcjonowaniu rynku pracy, a przez to i całej gospodarki. Proces zmian demograficznych i starzenie się społeczeństwa to tylko jedna strona medalu. Drugą stanowi tendencja do wcześniejszej rezygnacji z pracy zawodowej wśród pięćdziesięciolatków. Udział osób pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 55-64 lat w naszym kraju wynosił 30,6% w ostatnich miesiącach 2007 r. i był jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Na podstawie: K. Belczyk, Pokolenie 50+: Zmarnowany potencjał czy szansa dla polskiego rynku pracy? www.rynekpracy.pl

a) Przedstaw dwie korzyści społeczne lub gospodarcze, które może odnieść Polska ze wzrostu zatrudnienia ludności w wieku 55-64 lat.

1.Wzrost zatrudnienia ludności w wieku 55-64 lat zwiększy wpływy do budżetu z tytułu płaconego podatku dochodowego.

2. Aktywizacja zawodowa ludności w wieku 55-64 lat zmniejszy zobowiązania Państwa związane z wypłatami świadczeń emerytalnych.

b) Przedstaw dwa działania, które może podejmować państwo w celu zwiększenia aktywności zawodowej ludności w wieku 55-64 lat.

1. Preferencyjne warunki dla przedsiębiorców zatrudniających osoby w wieku 55-64 lat, np. ulgi podatkowe

2. Programy doszkalające dla ludności w wieku 55-64 lat zwiększające ich atrakcyjność na rynku pracy.

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Śląskie, Łódzkie, Wielkopolskie, Mazowieckie

b) Wyjaśnij, dlaczego najwięcej elektrowni cieplnych zlokalizowano w województwie oznaczonym na mapie literą A.

Najwięcej elektrowni cieplnych zlokalizowanych jest na terenie Województwa Śląskiego ze względu na występowanie na tym obszarze największych pokładów węgla kamiennego w kraju.

Zadanie 22. (2 pkt)

Łączenie się przedsiębiorstw w korporacje międzynarodowe jest jednym z przejawów globalizacji. Podaj jeden pozytywny i jeden negatywny skutek dla gospodarki wynikający z łączenia się przedsiębiorstw w korporacje międzynarodowe.

Skutek pozytywny

Zmniejszenie barier handlowych wynikających z funkcjonowania granic państwowych

Skutek negatywny

Niemożliwa kontrola nad wielkimi korporacjami ponadnarodowymi

Zadanie 23. (1 pkt)

Badania geologiczne wykazały występowanie w Polsce dużych zasobów wód geotermalnych.

Podaj dwa argumenty za zwiększeniem udziału energii pozyskiwanej z tego źródła.

1. Energia geotermalna zaliczana jest do źródeł "czystej energii" w związku z czym nie oddziałuje na środowisko w tak negatywny sposób jak energetyka konwencjonalna.

2. Wzrost udziału energii ze źródeł geotermalnych w pewnym stopniu zmniejszy zapotrzebowanie na paliwa kopane importowane przez Polskę.

Zadanie 24. (1 pkt)

Poniższy tekst przedstawia historię rozwoju przemysłu w Dolinie Krzemowej (Silicon Valley) w Kalifornii - obecnie jednej z największych technopolii na świecie.

Dolina Krzemowa

Do II wojny światowej urodzajna dolina Santa Clara w sąsiedztwie Zatoki San Francisco znana była z produkcji warzyw i owoców cytrusowych. Zalążkiem Silicon Valley było małe, położone wśród pomarańczowych gajów miasteczko Palo Alto - siedziba znanego uniwersytetu, założonego jeszcze w XIX w. przez właściciela kolei - Lelanda Stanforda. W czasie II wojny światowej wokół uniwersytetu powstały laboratoria i zakłady produkujące urządzenia elektroniczne na zamówienie armii Stanów Zjednoczonych. W 1955 r. rozpoczęto masową produkcję półprzewodników i układów scalonych bazujących na krzemie. Przy współpracy wydziału medycznego Uniwersytetu Stanforda Dolina Krzemowa stała się także wielkim ośrodkiem rozwoju biotechnologii. Dziś na miejscu dawnych ogrodów znajdują się osiedla domów otoczonych zielenią, wkomponowanych harmonijnie

w malowniczy krajobraz. Zakłady produkcyjne (jest ich ponad 1000) mieszczą się w niewielkich, kolorowych budynkach ukrytych wśród zieleni.

Na podstawie: E. i W. Wilczyńscy, Geografia, Warszawa 1997

Na podstawie tekstu podaj dwa czynniki, które sprzyjały rozwojowi przemysłu zaawansowanych technologii (high-tech) w Dolinie Krzemowej.

1. Sąsiedztwo Uniwersytetu Stanforda gwarantowało znakomicie wykształcone zaplecze kadrowe

2. Przemysł wysokich technologii, do których zalicza się wytwarzanie półprzewodników krzemowych, wymaga czystego środowiska a rejon Palo Alto spełniał to wymaganie.

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zadanie 26. (1 pkt)

W 2006 r. grunty orne zajmowały 40%, a sady 1% powierzchni Polski. Podaj odsetek powierzchni kraju zajmowanej przez użytki zielone.

10%

Zadanie 27. (2 pkt)

Podaj trzy przyczyny zmian w użytkowaniu ziemi w Polsce w latach 1990-2006.

1. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała spadek zapotrzebowania na grunty orne, i możliwość przeznaczenia ich na inny rodzaj użytkowania ziemi.

2. Rozwój obszarów miejskich zwiększył zapotrzebowanie na ziemię przeznaczona pod budownictwo oraz infrastrukturę.

3. Długofalowa polityka zwiększania zalesienia Polski, niwelująca rabunkową gospodarkę leśną w przeszłości skutkuje zwiększeniem udziału lasów w strukturze użytkowania ziemi.

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Uwaga, informacja CKE w sprawie zad. 12!

W arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym w zadaniu 12 umieszczono dwa razy ten sam klimatogram. Za poprawne przyporządkowanie trzech różnych formacji roślinnych zdający otrzyma 2 punkty, za poprawne przyporządkowanie dwóch różnych formacji zdający otrzyma 1 punkt.

Rozwiązujemy dla was maturę!

Podobnie jak w latach ubiegłych, nasi eksperci rozwiązują dla was arkusze zadań.

W dniu matury z danego przedmiotu, po opublikowaniu arkuszy przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ekspert INTERIA.PL z wybranego przedmiotu opracuje proponowane odpowiedzi.

Jeśli chcecie otrzymać powiadomienia o rozwiązaniach, dołączcie do grupy fanów na Facebooku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Matura

Zobacz również

  • Matura 2016: Język angielski. Rozwiązania i arkusz z poziomu podstawowego

    Arkusz CKE - język angielski (poziom podstawowy) oraz odpowiedzi, zaproponowane przez naszych ekspertów już u nas. Maturę 2016 z angielskiego pisało ponad 250 tysięcy maturzystów z całego kraju. Na... więcej